שהחינו‎ Shehecheyanu

By Levi Clancy for לוי on
updated

▶︎ View related▼︎ Tap to hide
שהחינו‎ Shehecheyanu is recited when something pleasant is encountered after not happening for a while.

This includes all holidays except שבת shabbat. It is said on the first night of Hanukkah, but not for the other nights of that holiday. The blessing is also recited upon such occasions as affixing a mezuzah (particularly on a new home), buying new dress clothes, or eating a rare fruit. It has been formally used since the Talmuds were written nearly two thousand years ago.

עִבְרִית ha'ivriTransliterationEnglish
ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולםbarukh atah Adonai Eloheinu melekh ha'olamnow bless our blessed lord, our god, majesty of the universe
שהחינו וקימנוshe'hehiyanu v'kiy'manuwho has kept us alive, sustained us,
והגענו לזמן הזהv'higi'anu la‑z'man ha‑zeand enabled us to reach this season